Община Димитровград - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
Видимост по: Процедури Публикации
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
Публично състезание: Изпълнение на дейности от Етап 1 на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми за отопление. договор досие
Пенка Грозева / 30.10.2020 15:27

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. договор досие
Пенка Грозева / 30.10.2020 15:24
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 30.10.2020 15:24

Обявление за възложена поръчка

договор за обществена поръчка и приложения
Публично състезание: „Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“ договор досие
Пенка Грозева / 06.10.2020 12:36
обявление за възложена поръчка
Публично състезание: „Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“ досие
Пенка Грозева / 06.10.2020 12:36

обявление за възложена поръчка

Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 29.09.2020 16:03

Решение за определяне на изпълнител

Утвърден протокол и протоколи на комисията
Публично състезание: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 29.09.2020 16:03
Решение за определяне на изпълнител
Публично състезание: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 28.09.2020 15:59

Решение за определяне на изпълнител

Утвърден протокол и протоколи на комисията
Публично състезание: „Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. досие
Пенка Грозева / 28.09.2020 15:59
договор за обществена поръчка и приложения ОП 6
Публично състезание: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на общ. Димитровград, с 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Основен ремонт на ул.”Иван Катъров” гр.Меричлери, Община Димитровград. Обособена позиция № 2: Рехабилитация на ул. "Найден Геров" в участъка от о.т.873 до о.т. 1417 по плана на град Димитровград (асфалтиране, водопровод, тротоар). Обособена позиция № 3: Реконструкция на бул. ”Стефан Стамболов” от о.т.607 до мост на р.Марица, Община Димитровград. Обособена позиция № 4: Реконструкция на ул. ”Димчо Дебелянов” - уширение на настилка от о.т.961 до о.т.963-966 по плана на град Димитровград, Община Димитровград. Обособена позиция № 5: Рехабилитация на обслужваща улица и паркинг зад блок №8 на ул. „Хр. Г. Данов“ от о.т.369 до о.т. 371, ул. „Патриарх Евтимий“ пред блок №14 от о.т. 353 до о.т. 361 и ул. „Патриарх Евтимий“ пред блок №5 от о.т. 162 до о.т. 163 по плана на град Димитровград, Община Димитровград. Обособена позиция № 6: Рехабилитация на ул. "Септемврийци" о.т. 41 до о.т.66 по плана на гр. Димитровград, Община Димитровград. договор досие
Пенка Грозева / 21.09.2020 15:20
12345678910...>>Намерени са 431 записа